Silhouette of the sea (group)
Date 2019.08.10-2019.10.13...closed
Opening 2019.08.10, Saturday
Venue chi K11 art space (Shanghai)
(chi K11 art space,B3, K11 Art Mall (No.300 Mid Huaihai Rd), Shanghai)
Curator Ding Peishi, Kirk Zhang
Artist Carnovsky, Gao Ruyun, Liu Zhenchen, MAOTIK, Qian Qingtong, Shi Zheng, Maxim Zhestkov