Waves and Echoes - A Process of Re-contemporarization in Chinese Art Circa 1987 Revisited (group)
Date 2020.11.14-2021.05.09...closes in 17 day(s)
Opening 2020.11.14, Saturday
Venue Inside - Out Art Museum
(Xinshikou Road, Haidian District, Beijing, Beijing)
Curator Huang Wenlong, Liu Ding, Liu Yusi, Lu Yinghua, Sun Gaorui, Zhang Ligeng
Artist , ,  ,  , Chen Shaoping, Chen Zhen, Chen Wenji, Ding Yi, Ding Fang, Feng Guodong, Fu Zhongwang, Gu Dexin, Gu Wenda, Li Shan, Li Xiushi, Li Laoshi, Li Qingping, Li Xiaobin, Li Bangyao, Li Luming, Lin Gang, Lin Dachuan, Lin Chun, Liu Haisu, Lv Shengzhong, M Art Group, Mao Xuhui, Meng Luding, Min Xiwen, Pang Tao, Qin Yifeng, Robert Rauschenberg, Sha Qi, Shang Yang, Shu Qun, Song Haidong, Song Ling, Sun Liang, Wang Hao, Wang Youshen, Wang Guangyi, Wang Luyan, Wang Rizhang, Wei Qimei, Wen Pulin, Wu Guanzhong, Xu Bing, Xu Lei, Yang Jiecang, Yang Zhilin, Ye Qianyu, Yu Youhan, Zhang Xiaogang, Zhang Jianjun, Zhang Wei, Zhang Guoliang, Zhang Peili, Zhao Wenliang, Zhuang Huayue